Stroj na demontáž železobetónu s indukčným ohrevom

Stroj na demontáž železobetónu s indukčným ohrevom

Metóda vysokofrekvenčného indukčného ohrevu je založená na princípe, že betón okolo výstuže sa stáva
zraniteľné, pretože teplo generované z povrchu výstuže sa prenáša do betónu. Pri tejto metóde dochádza k zahrievaniu
vnútri betónu bez priameho kontaktu s vyhrievaným predmetom, tj vnútornou výstužou. Ako je znázornené na obrázku 3, je to tak
možné rýchlo zahriať vnútornú výstuž vo vnútri železobetónu, pretože hustota energie je pri tejto metóde oveľa vyššia v porovnaní s metódami ohmického ohrevu a mikrovlnného ohrevu založených na spaľovaní.

V betóne tvorí gél hydrátu kremičitanu vápenatého (CSH) 60–70 % cementového hydrátu a Ca(OH)2 tvorí 20 – 30 %. Normálne sa voľná voda v póroch kapiláry vyparí pri asi 100 °C a gél sa zrúti ako prvá fáza dehydratácie pri 180 °C. Ca(OH)2 rozkladá sa pri 450–550 °C a CSH sa rozkladá pri teplote nad 700 °C. Keďže betónová matrica je viacpórová štruktúra pozostávajúca z cementového hydrátu a absorbovanej vody a zložená z kapilárnej vody, gélovej vody a voľnej vody a skladá sa, betón sa v prostredí s vysokou teplotou dehydratuje, čo má za následok zmeny štruktúry pórov a chemické zmeny. Tie následne ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti betónu, ktoré závisia od typu použitého cementu, zmesi a kameniva. Pevnosť betónu v tlaku má tendenciu výrazne klesať nad 500 °C, aj keď nevykazuje žiadnu podstatnú hodnotu
mení až do 200°C [9, 10].

Tepelná vodivosť betónu sa mení podľa rýchlosti miešania, hustoty, povahy kameniva, vlhkosti a typu cementu. Vo všeobecnosti bolo známe, že tepelná vodivosť betónu je 2.5–3.0 kcal/mh°C a tepelná vodivosť pri vysokej teplote má tendenciu klesať so zvyšujúcou sa teplotou. Harmathy uviedol, že vlhkosť zvýšila tepelnú vodivosť betónu pod 100[11], ale Schneider uvádza, že tepelná vodivosť sa zvyčajne postupne znižuje vo všetkých rozsahoch teplôt so zvyšujúcou sa vnútornou teplotou betónu [9]….

Demontáž železobetónu s indukčným ohrevom