Indukčný ohrev valcových nemagnetických ingotov

Indukčný ohrev valcových nemagnetických ingotov

Indukčné vykurovanie valcových nemagnetických predvalkov ich rotáciou v statickom magnetickom poli sa modeluje. Magnetické pole vytvára sústava vhodne usporiadaných permanentných magnetov. Numerický model je riešený vlastnou plne adaptívnou metódou konečných prvkov vyššieho rádu v monolitickej formulácii, tj magnetické aj teplotné pole sú riešené súčasne, rešpektujúc ich vzájomnú interakciu. V modeli sú zahrnuté všetky zásadné nelinearity (permeabilita feromagnetických častí systému ako aj teplotné závislosti fyzikálnych parametrov ohrievaného kovu). Metodika je ilustrovaná na dvoch príkladoch, ktorých výsledky sú diskutované.

Indukčný ohrev valcových nemagnetických ingotov